ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

FB88 จะไม่รับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวกับการอ้างอิงของบุคคลที่สาม หากมีการกระทำผิด ไม่ว่าจะเป็น บริษัทพันธมิตร พนักงาน และ ตัวแทน หากเกิดการสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายทั้งโดยตรงหรือทางอ้อม หรือที่เกี่ยวข้องกับบริการเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ และข้อมูลหรือการโหลดการติดตั้ง หรือใช้ซอฟต์แวร์ของคุณ หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขของทางเรา ดังนั้นจึงของแจ้งให้สามาชิกทราบที่ให้ไว้เป็นเพียงการแอบอ้างจากผู้ไม่หวังดีเท่านั้น

ข้อตกลงนี้ประกอบด้วยข้อกำหนดและความรับผิดชอบของทางเรา ความเสี่ยงและผลประโยชน์ของข้อตกลงนี้ทางเราได้มีการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลและพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งเงื่อนไขและข้อจำกัดทั้งหมดจะถูกบังคับใช้ภายในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาติไว้

การตรวจสอบความปลอดภัย

ลากเพื่อยืนยัน