Từ Chối Trách Nhiệm

FB88 từ chối bất kỳ bảo đảm, đại diện và trách nhiệm liên quan đến của Dịch vụ, Trang web và Thông tin, được cung cấp bởi bên thứ ba, không giới hạn đối với các nhà cung cấp thông tin và viễn thông, và không được tính vào bất kỳ tài khoản nào chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót, vi phạm hoặc không hành động của đối tác bên thứ ba.

Trong bất kỳ trường hợp nào, kể cả do sơ suất, FB88 và các công ty liên quan, các chi nhánh, đối tác, nhân viên, nhân viên và đại lý của chúng tôi phải chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với mọi thiệt hại, mất mát hoặc chi phí, bao gồm nhưng không giới hạn thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, từ hoặc có liên quan đến việc Quý Khách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, Trang web, Phần mềm và Thông tin, hoặc tải, cài đặt hay sử dụng Phần Mềm bất kể FB88 có được tư vấn về khả năng đó hay không.

Quý Khách cần biết rằng một phần hoặc toàn bộ Thông tin có tính chất tạm thời và có thể sửa đổi, theo các Điều khoản và Điều kiện này. Do đó, Quý Khách cần chấp nhận rằng thông tin được cung cấp chỉ để tham khảo và không trở thành lời khuyên hoặc lời chào mời, và không phải là chủ đề hay cơ sở của bất kỳ tuyên bố ràng buộc, bảo hành, nghĩa vụ hợp đồng hoặc sự phụ thuộc dưới bất kỳ hình thức nào .

Quý Khách xác nhận và đồng ý rằng tất cả các tuyên bố từ chối trách nhiệm và loại trừ trách nhiệm pháp lý có trong Thỏa thuận này là sự phân bổ hợp lý các rủi ro và lợi ích của Thỏa thuận, xem xét tất cả các yếu tố liên quan, tuy nhiên sẽ không giới hạn ở giá trị của sự cân nhắc từ nhà cung cấp FB88. Quý Khách đồng ý rằng những tuyên bố từ chối trách nhiệm và những hạn chế này sẽ có hiệu lực trong phạm vi luật pháp hiện hành cho phép.

XÁC MINH BẢO MẬT

Kéo để xác minh